Bransjestandard

Etisk standard for musikk- og scenekunstinstitusjonene

NTO har utarbeidet en etisk standard for forebygging av trakassering ved de norske musikk- og scenekunst­institusjonene. Formålet med standarden er at alle som arbeider ved institusjonene skal være bevisst sitt ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. NTOs medlemsvirksomheter har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel adferd overfor kolleger eller andre man forholder seg til gjennom arbeidet.

Felles etisk standard for forebygging av trakassering plakat 1

Norsk teater- og orkesterforenings etiske standard for forebygging av trakassering ved musikk- og scenekunstinstitusjonene er formulert i seks punkter under. Disse omfatter ledere og medarbeidere på alle nivåer ved NTOs medlemsvirksomheter, uavhengig av den enkeltes tilknytning til institusjonen. Formålet med standarden er at alle som arbeider ved disse virksomhetene skal være bevisst sitt ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse.

Trakassering kan få alvorlige konsekvenser for den som rammes, deres kollegaer og arbeidsmiljøet som helhet, og er et problem som arbeidsgiver har ansvar for å håndtere på en god måte. NTOs medlemsvirksomheter har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel adferd overfor kolleger eller andre man forholder seg til gjennom arbeidet.

Det påhviler ledelsen et særlig ansvar i å følge opp bransjens etiske standard, samt å sørge for at denne er gjort kjent for alle som arbeider ved virksomheten. Den enkelte medarbeider har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med standarden.

Det vises ellers til NTOs eksempel på generelle varslingsrutiner, samt den enkelte virksomhets interne varslingsrutiner og prosedyrer for håndtering av trakassering og uakseptabel oppførsel (jf. Arbeidsmiljølovens § 4-3 og § 2 A-3.).


NTO-medlemmenes felles etiske standard:
  1. Som arbeids- og oppdragsgivere har NTOs medlemsvirksomheter ansvar for å skape trygge og profesjonelle rammer rundt alt arbeid ved virksomheten. Rekrutteringsprosesser, skapende prosesser og andre særlig utsatte situasjoner krever fokus og varsomhet fra arbeids- og oppdragsgivers side.

  2. Alle som inngår i et arbeidsfellesskap ved de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene skal utvise nulltoleranse for diskriminering, trakassering, mobbing og stigmatisering.

  3. Alle har ansvar for å ivareta et godt arbeidsmiljø, der alle enkeltpersoner og yrkesgrupper behandles med respekt og verdighet. Vi er hverandres arbeidsmiljø.

  4. Alle skal vise respekt for den enkeltes privatliv, intimitetsgrenser, egenart og identitet. Ingen skal utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet.

  5. Ingen skal utnytte sin stilling eller maktposisjon til å oppnå private fordeler i arbeidsforholdet. Ingen medarbeidere skal bli presset til adferd som ikke har en naturlig tilknytning til arbeidsforholdet.

  6. Den enkelte medarbeider skal være bevisst hvilke signaler han eller hun sender ut, særlig til mennesker vedkommende står i et maktforhold til, eller til andre sårbare grupper som nyansatte, vikarer, midlertidig ansatte, barn og ungdom. Ledere har et særskilt ansvar for å ivareta en profesjonell kommunikasjonsform og skal gå foran som et godt eksempel.