Bransjestandard

Etisk standard for musikk- og scenekunstinstitusjonene

NTO har utarbeidet en etisk standard for forebygging av trakassering ved de norske musikk- og scenekunst­institusjonene. Formålet med standarden er at alle som arbeider ved institusjonene skal være bevisst sitt ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. NTOs medlemsvirksomheter har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel adferd overfor kolleger eller andre man forholder seg til gjennom arbeidet.

Norsk teater- og orkesterforenings etiske standard for forebygging av trakassering ved musikk- og scenekunstinstitusjonene er formulert i seks punkter under. Disse omfatter ledere og medarbeidere på alle nivåer ved NTOs medlemsvirksomheter, uavhengig av den enkeltes tilknytning til institusjonen. Formålet med standarden er at alle som arbeider ved disse virksomhetene skal være bevisst sitt ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse.

Trakassering kan få alvorlige konsekvenser for den som rammes, deres kollegaer og arbeidsmiljøet som helhet, og er et problem som arbeidsgiver har ansvar for å håndtere på en god måte. NTOs medlemsvirksomheter har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel adferd overfor kolleger eller andre man forholder seg til gjennom arbeidet.

Det påhviler ledelsen et særlig ansvar i å følge opp bransjens etiske standard, samt å sørge for at denne er gjort kjent for alle som arbeider ved virksomheten. Den enkelte medarbeider har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med standarden.

Det vises ellers til den enkelte virksomhets interne varslingsrutiner og prosedyrer for håndtering av trakassering og uakseptabel oppførsel (jf. Arbeidsmiljølovens § 4-3 og § 2 A-3.).


NTO-medlemmenes felles etiske standard:
  1. Som arbeids- og oppdragsgivere har NTOs medlemsvirksomheter ansvar for å skape trygge og profesjonelle rammer rundt alt arbeid ved virksomheten. Rekrutteringsprosesser, skapende prosesser og andre særlig utsatte situasjoner krever fokus og varsomhet fra arbeids- og oppdragsgivers side.

  2. Alle som inngår i et arbeidsfellesskap ved de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene skal utvise nulltoleranse for diskriminering, trakassering, mobbing og stigmatisering.

  3. Alle har ansvar for å ivareta et godt arbeidsmiljø, der alle enkeltpersoner og yrkesgrupper behandles med respekt og verdighet. Vi er hverandres arbeidsmiljø.

  4. Alle skal vise respekt for den enkeltes privatliv, intimitetsgrenser, egenart og identitet. Ingen skal utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet.

  5. Ingen skal utnytte sin stilling eller maktposisjon til å oppnå private fordeler i arbeidsforholdet. Ingen medarbeidere skal bli presset til adferd som ikke har en naturlig tilknytning til arbeidsforholdet.

  6. Den enkelte medarbeider skal være bevisst hvilke signaler han eller hun sender ut, særlig til mennesker vedkommende står i et maktforhold til, eller til andre sårbare grupper som nyansatte, vikarer, midlertidig ansatte, barn og ungdom. Ledere har et særskilt ansvar for å ivareta en profesjonell kommunikasjonsform og skal gå foran som et godt eksempel.
TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN – HVA SIER LOVVERKET?

Arbeidsmiljølovens § 4-3 (3) slår fast at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, herunder seksuell trakassering. Arbeidstakere har plikt til å varsle arbeidsgiver eller verneombud, dersom de blir kjent med at det skjer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (§2-3 (2) d).

Arbeidsmiljølovens §2 A-1 (1) slår fast at arbeidstaker har rett til å varsle om «kritikkverdige forhold», og trakassering er dermed omfattet av varslingsretten. Arbeidstakere som varsler i samsvar med loven (varsler forsvarlig), er dessuten omfattet av forbudet mot gjengjeldelse ved varsling (§2 A-2).

Arbeidsmiljøloven påpeker at arbeidsgiver har undersøkelsesplikt dersom noen ansatte melder fra at opplever arbeidssituasjonen som belastende.

Enhver virksomhet med mer enn fem ansatte skal ihht. loven (§2 A-3) ha en rutine for rapportering av trakassering og mobbing, samt prosedyrer for å sikre en god håndtering av slike saker og en rettferdig behandling av alle parter i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet (§3-1). Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Klagerutinene og varslingsprosedyrene skal være gjort kjent for alle ansatte og de skal tydelig beskrive hvem i organisasjonen man skal henvende seg til. Det er spesielt viktig at folk i lederposisjoner er godt kjent med disse rutinene og prosedyrene.

Arbeidstaker kan varsle til leder, tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg. Man kan velge å varsle anonymt. Uansett om man oppgir navn eller varsler anonymt, skal varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette kan bety at de som varselet gjelder, får dette utlevert for å kunne imøtegå påstandene. Dersom man ikke kan identifisere enkeltpersoner eller taushetsbelagte forhold, så vil varselet også kunne bli gjort offentlig ved en begjæring om innsyn.

Gjengjeldelse

Gjengjeldelse mot varsler er forbudt (§2 A-2). Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren eller innleieren sannsynliggjør noe annet.

Varsel

Et varsel er en rapportering av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Eksempel i arbeidsmiljøet er observert trakassering eller annen klanderverdig opptreden. Et slikt varselvil være det som i personalreglementet defineres som varsling i linjen.

Klage

En klage er en påstand om brudd på arbeidsmiljøloven på vegne av seg selv. I Arbeidsmiljøloven beskrives brudd som at ansatte for eksempel er utsatt for uheldig psykisk belastning (§ 4-1(2)), at integritet og verdighet er krenket (§4-3(1)), at man har opplevd trakassering eller utilbørlig opptreden (§4-3(3)).

Seksuell trakassering er definert i likestillingslovens §8 som uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som utsettes for den. Arbeidsgiver har plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. Dette er være omfattet av kravene til systematisk HMS-arbeid i arbeidsmiljølovens §3-1 og §4-1, hvor det stilles krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig og sikre ansattes både fysiske og psykiske helse og velferd.

Kilder:
Likestillingsloven §8,
Arbeidsmiljøloven §2 A-1, §2 A-2, §2 A-3, §3-1, §4-1, §4-3.