Humaniora

Finansiering av utsatte humaniorafag

NTO har 16. desember sendt et innspill til dialogen mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet vedrørende finansiering av utsatte humaniorafag. Vi har over tid uttrykt bekymring for utsatte humaniorfag med betydning for musikk- og scenekunstbransjen, og anmoder blant annet om at det utvikles strukturer og ordninger for å sikre nødvendige, utsatte humaniorafag.

<p>Foto: Mostafa Meraji, Unsplash</p>

Foto: Mostafa Meraji, Unsplash

Finansiering av utsatte humaniorafag skal avklares i den varslede stortingsmeldingen om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler, og Kunnskapsdepartementet (KD) vil i den anledning gå i dialog med Kulturdepartementet (KUD) for å vurdere hvordan sektorprinsippet skal forstås for små humaniorafag som er særlig innrettet mot den norske kultursektoren.

NTO har 16. desember 2020 sendt et innspill til denne dialogen mellom KD og KUD hvor vi minner om høringsuttalelsen vi ga til Lie-utvalgets rapport Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Her kritiserte vi og de fleste andre instansene den anbefalte beredskapsordningen for å være så snever i definisjonen at det synes usikkert om den faktisk vil sikre nødvendige fag. Vi minner også om vårt innspill til statsbudsjettet 2021, hvor vi etterlyser en forskningsstrategi som kan styrke Kulturdepartementets ansvar også for humanistiske fag i tråd med sektorprinsippet.

UTSATTE HUMANIORAFAG MÅ SIKRES

NTO har over tid uttrykt bekymring for utsatte humaniorfag, særlig for teatervitenskap som i flere år har vært under press. Derfor har vi støttet opprettelsen av en særfinansieringsordning som kan sikre utsatte humaniorafag.

Etter vårt syn er det et prekært behov for å finne frem til strukturer og ordninger som sikrer produksjon og formidling av kunnskap som ikke så lett kan telles og måles, og som dermed ikke gir uttelling i den resultatbaserte delen av finansieringen i høyere utdanning og forskning.

DE HUMANISTISKE FAGENES BETYDNING FOR MUSIKK- OG SCENEKUNSTBRANSJEN

De humanistiske fagene er uunnværlige for kunstforståelsen i samfunnet. En forutsetning for kvalitet og faglig utvikling i kunsten er at det finnes en selvstendig, akademisk samtalepartner i humaniora som kan analysere kunstens verdi og utfordre etablerte praksiser med historiske og teoretiske betraktningsmåter.

Disse fagene er også viktige rekrutteringsarenaer for profesjonelle til musikk- og scenekunstbransjen. Tilførselen av humanistisk kompetanse og kunnskap i den praktiske utøvelsen har stor betydning for den faglige utviklingen i bransjen.

OVERORDNET FORSKNINGSSTRATEGI

NTO mener fremdeles at Grund-utvalgets rapport En kunnskapsbasert kulturpolitikk (2012) bør følges opp med en mer overordnet forskningsstrategi som kan imøtekomme behovene for langsiktig satsing på kvalitet i forskningen og oppbygging av sterkere forskningsmiljøer.

Vi tar særlig til orde for å styrke forutsetningene for den tverrfaglige kulturforskningen, slik at samfunnsvitenskapelige innfallsvinkler oftere suppleres med humanistiske og estetiske perspektiver og analyser.

Det er derfor viktig at en forskningsstrategi som skal ivareta Kulturdepartementets sektoransvar også omfatter situasjonen for de humanistiske fagene.