Humaniora

Uttalelse om finansiering av Ibsensenteret

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og Norsk teaterlederforum (NTLF) har sendt en uttalelse til Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo vedrørende et forslag om å restrukturere finansieringen av Ibsensenteret. De to foreningene oppfordrer på det sterkeste til en finansieringsmodell for senteret som sikrer videreutvikling av virksomheten. – At det fins vitale akademiske miljø er essensielt for så vel den faglige utviklingen i teaterkunsten som for kunstforståelsen i samfunnet, skriver Per Ananiassen, leder i NTLF og Hans Antonsen, styreleder i NTO, uttalelsen.

<p><strong>Hedda Gabler</strong>, Nationaltheatret 2018<br />Foto: Erika Hebbert</p>

Hedda Gabler, Nationaltheatret 2018
Foto: Erika Hebbert

NTO og Norsk teaterlederforum (NTLF)har 7. september sendt en uttalelse til Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO) vedrørende finansieringen av Senter for Ibsen-studier, som er organisert som en selvstendig enhet under Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Senterets finansiering ble gjennomgått av en arbeidsgruppe i 2016 som konkluderte med at et bortfall av øremerket finansiering vil være innebære en avvikling av senteret. Begrunnelsen for ordningen med øremerkede midler er at senteret har et mandat og oppgaver som går ut over det som gir uttelling innenfor dagens resultatbaserte finansieringssystem.

Likevel forslo fakultetsledelsen for fakultetsstyremøtet 8. juni å redusere de øremerkede midlene til senteret med 70 til 75 pst. Fakultetsstyret forkastet forslaget, da de «ønsker en finansiering av Ibsensenteret som sikrer forutsigbarhet for virksomheten og grunnlag for videre utvikling iht. mandatet».

NTO og NTLF har tillit til at dette blir tatt på alvor og lagt til grunn som en premiss for nye forslag til finansiering som skal behandles på fakultetsstyrets møte 21. september.

Ibsensenterets mandat er å legge forholdene til rette for forskning og kunnskapsformidling om Henrik Ibsen og hans forfatterskap, med sikte på en styrking av Ibsenstudiene i nasjonal og internasjonal sammenheng. I lys av senterets unike rolle og nasjonale og internasjonale betydning, må det etter vårt syn legges til grunn en organisering og finansieringsmodell som i et langsiktig perspektiv sikrer senterets eksistens uavhengig av både interne økonomiske prioriteringer ved Det humanistiske fakultet ved UiO og dagens resultatbaserte finansieringssystem.

At det finnes vitale akademiske miljø er essensielt for den faglige utviklingen i teaterkunsten, men også for fortolkningskompetansen og kunstforståelsen i samfunnet. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til en finansieringsmodell for Senter for Ibsen-studier som sikrer videreutvikling av virksomheten.