Kulturforvaltning

Uttalelse til endringer i kulturrådsloven

I Kulturdepartementets forslag til endringer i kulturrådsloven slås det fast at departementet ikke ser behov for utredning av en ny struktur for Kulturrådet. NTO støtter ikke denne vurderingen og minner om at regjeringspartiene i opposisjon pekte på behovet for en gjennomgang av virkemiddelapparatet og kulturforvaltningen for å sikre åpne og grundige politiske prosesser med høringsrunder og bred involvering.

<p><strong>Kjærlighetens Antarktis</strong>, Den Nationale Scene<br />Foto: Sebastian Dalseide</p>

Kjærlighetens Antarktis, Den Nationale Scene
Foto: Sebastian Dalseide

NTO har 16. desember 2022 sendt en høringsuttalelse til Kultur- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i Kulturrådsloven. Vi har ingen konkrete merknader til selve lovforslaget, men har noen kommentarer til høringsnotatet, hvor det slås fast at departementet ikke ser behov for ytterligere utredning av en ny struktur for Kulturrådet.

NTO deler ikke denne vurderingen. De senere årene er det gjort omorganiseringer og skrittvis overført oppgaver til Norsk kulturråd som samlet innebærer betydelige endringer. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til kunnskapsproduksjon, tilskuddsforvaltning og utviklings- og koordineringsoppgaver rettet mot musikk- og scenekunstinstitusjonene.

Disse endringene har skjedd etter de tidligere utredningene av Kulturrådets organisasjonsform som departementet lener seg på, og de er gjort uten forutgående dialog eller åpne utrednings- og høringsprosesser.

Bred enighet om behovet for utredning

Vi minner om at regjeringspartiene, sammen med SV, i opposisjon pekte på at Norsk kulturråds rolle, kompetanse og funksjon må vurderes og at de tre partiene anmodet om å stanse omorganiseringen av virksomheten.

I tråd med NTOs ulike innspill og uttalelser pekte også Arbeiderpartiet (og SV) i opposisjon på hvor viktig det er at organiseringen av politikk og forvaltning er gjennomsiktig og sikrer klare rolle- og ansvarsdelinger med tydelige skiller mellom politiske og kunst- og kulturfaglige beslutninger, slik at det demmes opp for at politiske interesser på utilbørlig vis styrer kunstneriske vurderinger og beslutninger, jf. familie- og kulturkomiteens innstilling à 25.05.21 til representantforslag om en sterk og uavhengig kulturforvaltning:

«Disse medlemmer mener det har vært behov for en opprydning i kulturforvaltningen i lengre tid. En slik opprydning må gjøres gjennom en åpen og grundig prosess, der ulike løsninger utredes, og der kulturfeltet selv inkluderes. Disse medlemmer mener at det er grunnleggende i en slik prosess å styrke prinsippet om armlengdes avstand i kulturforvaltningen, sikre en tydeligere rollefordeling og sikre åpenhet om politiske prioriteringer og nødvendige direktoratsoppgaver. Disse medlemmer viser til at det er bred enighet om en slik opprydning, både politisk og i kunstfeltet, og mener at denne må forankres i politiske prosesser og at kulturlivet må høres. Særlig mener disse medlemmer at det er avgjørende at Kulturfondet ikke skal miste noe av sin uavhengige stilling hva gjelder kunstfaglige vurderinger. Like viktig er det å sikre de profesjonelle kunstinstitusjonenes faglige uavhengighet».
Lovfesting av armlengdeprinsippet

NTO benytter samtidig anledningen til å minne om behovet for å styrke det formelle vernet også av de selvstendige, profesjonelle kunstinstitusjonenes uavhengighet og kunstneriske frihet gjennom en lovfesting av armlengdeprinsippet og imøteser stadig en lovfesting av armlengdeprinsippet i forbindelse med en revisjon av kulturlova. NTO har i den forbindelse utarbeidet et konkret forslag til hvordan en slik bestemmelse kan utformes.