Kunstnerisk frihet

NTOs beredskapsarbeid for kunstens frihet

NTO har utarbeidet et sett med overordnede mål for foreningens beredskapsarbeid når det gjelder å sikre kunstens frihet og musikk- og scenekunstinstitusjonenes uavhengighet. Målene finner du her.

NTO har de siste årene jobbet med å styrke foreningens beredskapsarbeid for å sikre kunstens frihet og musikk- og scenekunstinstitusjonenes uavhengighet.

Vi har blant annet tilknyttet oss solid juridisk kompetanse i form av et juridisk ekspertutvalg i forbindelse med Kulturlovsarbeidet og utviklet et sett med interne retningslinjer for deltakelse i den offentlige debatten i tilfeller hvor ytringsfriheten eller prinsippet om en armlengdes avstand på musikk- og scenekunstområdet utfordres. Som bakgrunn for dette arbeidet har vi etablert syv overordnede mål:

OVERORDNEDE MÅL FOR NTO SITT BEREDSKAPSARBEID
 • NTO skal bidra til kulturpolitiske rammeverk og strukturer som legger til rette for sterke, selvstendige musikk- og scenekunstinstitusjoner.

 • NTO skal bidra til å holde samfunnsdebatten om den kunstneriske friheten levende og bidra til bevissthet og kunnskap i offentligheten om hva kunstnerisk frihet er og hvilken verdi den har.

 • NTO skal forsvare prinsippet om en armlengdes avstand mellom politikk og kunst, og fremme kunnskap og felles forståelse om hva dette prinsippet betyr i praksis og hvordan det best ivaretas i tilskuddsforvaltning, eierstyring og styreoppnevning.

 • NTO skal vedvarende bygge opp og videreutvikle kunnskap, dømmekraft og argumentasjon for raskt å kunne identifisere prinsipielle saker og sikre kort responstid for uttalelser. Også de små stegene i feil retning skal identifiseres og påtales.

 • NTO skal unngå unnfallenhet, ureflektert ettergivenhet eller medløperi i frykt for at institusjonene mister offentlig tilskudd.

 • NTO skal vise internasjonal solidaritet og ytre seg prinsipielt også i saker utenfor Norge når den kunstneriske friheten er truet.

 • NTO skal gjennom nettverksarbeid og møteplasser for medlemmene bidra til å fremme kunnskap, kompetanse, modighet og yrkesetikk i bransjen.
NTO SITT JURIDISKE EKSPERTUTVALG

Som en del av foreningens beredskapsarbeid har NTO etablert et ekspertutvalg av jurister. Dette utvalget vil ved behov kunne bidra som NTOs rådgivere i juridiske problemstillinger knyttet til ytringsfrihet og kunstens autonomi. Ekspertutvalget er i første omgang engasjert i NTOs arbeid med innspill til revidert kulturlov, herunder innspill til egen bestemmelse om armlengdesprinsippet.

Utvalget består av:

 • Ola Mestad, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

 • Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat og styreleder ved Det Vestnorske Teateret og Edvard Grieg Kor

 • Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening og styreleder ved Nationaltheatret