Kunstnerisk frihet

NTOs beredskapsarbeid for kunstens frihet

NTO har utarbeidet et sett med særskilte mål for foreningens beredskapsarbeid når det gjelder å sikre kunstens frihet og musikk- og scenekunstinstitusjonenes uavhengighet. Målene finner du her.

NTO har de siste årene jobbet med å styrke foreningens beredskapsarbeid for å sikre kunstens frihet og musikk- og scenekunstinstitusjonenes uavhengighet.

Vi har blant annet tilknyttet oss solid juridisk kompetanse i form av et juridisk ekspertutvalg i forbindelse med Kulturlovsarbeidet og utviklet særskilte mål for hvordan foreningen skal handle i det daglige for å sikre kunstnerisk frihet, ytringsfrihet og armlengdeprinsippet.

I tillegg har vi utarbeidet et dokument til bruk for administrasjonen som fungerer retningsgivende for den delen av beredskapsarbeidet som dreier seg om deltakelse i det offentlige ordskiftet i konkrete tilfeller hvor den kunstneriske friheten utfordres.

Til grunn for disse dokumentene ligger de mer overordnede målene for NTOs generelle interessepolitiske arbeid og idealer for hvordan armlengdeinsippet best kan ivaretas i forholdet mellom politiske myndigheter og kunstinstitusjonene.

SÆRSKILTE MÅL FOR NTOs BEREDSKAPSARBEID FOR Å SIKRE KUNSTENS FRIHET
 1. NTO skal arbeide for kulturpolitiske rammeverk, strukturer og ordninger som er best mulig rustet for å sikre sterke og uavhengige institusjoner også under skiftende politiske klima (jf. de overordnede målene for NTOs interessepolitiske arbeid).

 2. NTO skal forsvare prinsippet om en armlengdes avstand mellom politikk og kunst, og fremme kunnskap om og felles forståelse av hva dette prinsippet betyr i praksis og hvordan det best ivaretas i tilskuddsforvaltning, eierstyring og styreoppnevning.

 3. NTO skal bidra til å holde samfunnsdebatten om den kunstneriske friheten levende og bidra til bevissthet og kunnskap i offentligheten om hva kunstnerisk frihet betyr, og hvilken verdi den har.

 4. NTO skal vedvarende bygge opp og videreutvikle kunnskap, dømmekraft og argumentasjon for raskt å kunne identifisere prinsipielle saker og sikre kort responstid for uttalelser. Også de små stegene i feil retning skal identifiseres og påtales.

 5. NTO skal unngå unnfallenhet, ureflektert ettergivenhet eller medløperi i frykt for at institusjonene mister offentlige tilskudd.

 6. NTO skal vise internasjonal solidaritet og kan ytre seg prinsipielt også i saker utenfor Norge når den kunstneriske friheten er truet.

 7. NTO skal gjennom nettverksarbeid og møteplasser for medlemmene bidra til å fremme kunnskap, kompetanse, modighet og yrkesetikk i bransjen.

Disse målene inngår i NTOs nedlastbare prinsippdokument, sammen med bl.a. foreningens retningslinjer for deltakelse i offentlig debatt (lenger ned):

NTOs juridiske ekspertutvalg

Som en del av foreningens beredskapsarbeid har NTO etablert et ekspertutvalg av jurister. Dette utvalget vil ved behov kunne bidra som NTOs rådgivere i juridiske problemstillinger knyttet til ytringsfrihet og kunstens autonomi. Ekspertutvalget var engasjert i NTOs arbeid med innspill til revidert kulturlov, herunder innspill til egen bestemmelse om armlengdesprinsippet.

Utvalget består av:

 • Ola Mestad, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat og styreleder ved Det Vestnorske Teateret og Edvard Grieg Kor
 • Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening og styreleder ved Nationaltheatret
INTERNE RETNINGSLINJER FOR DELTAKELSE I OFFENTLIG DEBATT

Retningslinjene er tenkt som bakgrunn for det nødvendige skjønn som vil måtte utføres i det enkelte tilfellet.

 • NTO skal som hovedregel være tidlig ute med å kommentere tilfeller hvor den kunstneriske friheten eller prinsippet om armlengdes avstand på musikk- og scenekunstområdet utfordres. Dette gjelder både når det rammer enkeltkunstnere og virksomheter, NTO-medlemmer og andre.
 • NTO skal særlig være på vakt når det gjelder uttalelser og handlinger fra politikere på alle nivåer og i alle deler av politikken.

 • NTO skal som hovedregel vise solidaritet og støtte når enkeltpersoner eller virksomheter målbærer ytringer som foreningen deler, men som antas å være belastende å ytre offentlig alene.
 • NTO skal raskt undersøke fakta i saken der dette er nødvendig og mulig, og ved behov rådføre seg med alliansepartnere og tilknyttede råd og utvalg.
  • I tilfeller der faktagrunnlaget i saken forblir vanskelig tilgjengelig, skal NTO vurdere om foreningen likevel bør gi en kort og prinsipiell kommentar eller stille direkte spørsmål for å avklare meningsinnholdet i den aktuelle uttalelsen eller handlingen.
 • I tilfeller hvor det av ulike grunner ikke er naturlig eller ønskelig med en offentlig uttalelse, skal NTO vurdere om foreningen kan vise interesse og støtte gjennom å ta direkte kontakt med den eller de berørte part(er).

 • NTO skal være bevisst at enhver kommentar ytret i en gitt sammenheng alltid vil kunne videreformidles og oppfattes utenfor denne sammenhengen. Uttalelsen bør, så langt det er mulig, kunne stå seg i det lange løp som en naturlig del i rekken av foreningens uttalelser.
 • NTO skal også være bevisst at fraværet av en kommentar i en gitt situasjon kan oppfattes som fravær av engasjement, og at beveggrunnene for ikke å ytre seg kan være vanskelig å få tak på i et historisk perspektiv.

Disse retningslinjene inngår i NTOs nedlastbare prinsippdokument.