Korona

Økonomiske garantier i gjenåpningsfasen

I forbindelse med regjeringens fremlagte gjenåpningsplan har NTO sendt et brev til kulturministeren hvor vi på nytt ber om at musikk- og scenekunstinstusjonene sikres økonomiske garantier i møte med skiftende smittevernregler.

<p><strong>Et dukkehjem - 15 år etter</strong>, Hålogaland Teater<br />Foto: Knut Åserud</p>

Et dukkehjem - 15 år etter, Hålogaland Teater
Foto: Knut Åserud

NTO har 16. april 2021 sendt et brev til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, hvor vi ber om at musikk- og scenekunstinstitusjonene får nødvendige økonomiske garantier i møte med skiftende smittevernregler. Dette er helt nødvendig for å sikre rammevilkår som gjør det mulig for institusjonene å opprettholde størst mulig aktivitet og sysselsetting innenfor strenge smittevernrestriksjoner, samt være rustet til å presentere et fullverdig kvalitetstilbud etter krisen.

Kulturdepartementet har tidligere vist til at slike vurderinger først kan gjøres etter at gjenåpningsplanen er lagt frem. Ettersom planen nå foreligger, ber vi på nytt om at departementet forsikrer oss om at det arbeides med slike økonomiske garantier.

Individuelle vurderinger

Vi minner om at det i regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2021 under Kulturdepartementet, Prop. 79 S (2020-2021) (økonomiske tiltak i møte med pandemien), ikke ble foreslått ytterligere kompenserende økonomiske tiltak for 2021 for musikk- og scenekunstinstitusjonene, selv om NTO gjentatte ganger har understreket at forutsigbarhet er helt nødvendig for den kunstneriske planleggingen og for ansvarlig økonomistyring og god ressursutnyttelse.

Vi minner også om at institusjonene er forskjelligartede med ulike økonomiske strukturer og sykluser og at de rent økonomisk rammes svært ulikt av krisen. Økonomiske konsekvenser kan treffe institusjoner til ulik tid, og treffsikre tiltak fordrer dermed individuelle vurderinger.

Vi presiserer samtidig hvor viktig det er med økonomisk fleksibilitet, og at regnskapsåret 2020 må sees i sammenheng med budsjettårene 2021 og 2022, slik at produksjoner kan flyttes fra et år til et annet.

Langt mer inngripende tiltak enn ventet

Vi vet nå at musikk- og scenekunstinstitusjonene denne våren er rammet av langt mer inngripende smittevernrestriksjoner enn de som var gjeldene da den kompensasjonen som ble vedtatt med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble beregnet. Institusjonene i Oslo har vært stengt for publikum siden før nyttår, og også foreningens øvrige medlemmer landet rundt har i perioder opplevd nedstenging som konsekvens av nasjonale og/eller lokale pålegg fra myndighetene.

I tillegg har mange virksomheter over hele landet først vært rammet av begrensningen på 10 publikummere som følge av definisjonen av «fastmonterte seter». Deretter opplevde mange å måtte redusere fra 200 til 100 etter at ny definisjon av «faste tilviste plasser» trådte i kraft.

Kompensasjon uten politiske føringer

Vi ber om at kompensasjonen tildeles direkte i rammetilskuddet uten politiske føringer. Det er institusjonene selv som har best forutsetninger for en målrettet bruk av midlene, og uavhengige kunstfaglige beslutninger må sikres også i denne kritiske fasen for institusjonene.

Kompensasjon direkte i rammetilskuddet samsvarer godt med de generelle hensynene som regjeringen i Prop. 79 S (2020-2021) legger til grunn for økonomiske tiltak i møte med Covid-19, herunder at det skal vurderes om allerede eksisterende ordninger kan brukes før det utvikles nye. I tillegg sikres på denne måten nødvendig fleksibilitet i bruken av midlene i takt med varierende smittevernrestriksjoner.