Pressemelding 02.03.22

Prinsipper for bruk av boikott ved scenekunst- og orkestervirksomheter

I protest mot det russiske regimets angrep på et fritt og uavhengig Ukraina, har NTOs styre i dag vedtatt et sett felles retningslinjer for hvordan musikk- og scenekunstinstitusjonene kan forholde seg til russiske kunstinstitusjoner- og utøvere i den aktuelle og krevende situasjonen.

(English version below)

<p>Kilden teater og konserthus<br />Foto: Lars Gunnar Liestøl</p>

Kilden teater og konserthus
Foto: Lars Gunnar Liestøl

NTOs styre har i sitt møte 2. mars 2022 vedtatt følgende uttalelse og prinsipper, som en anbefaling til sine medlemmene i den nåværende konflikten hvor Russland har invadert Ukraina:

Norske teatre og orkestre fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og holder det russiske lederskapet ansvarlig for bruddet på grunnleggende folkerett og de menneskelige lidelser som deres handlinger forårsaker.

Kunst- og kulturinstitusjoner i Norge er internasjonale virksomheter med ansatte fra mange nasjoner. Som arbeidsgiver skal vi ivareta alle våre medarbeidere og bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø for alle.

Prinsipper for bruk av boikott ved scenekunst- og orkestervirksomhetene:

(rev. 23.03.22)

  1. Et fritt kunst- og kulturliv er sammen med fri presse og frie valg grunnstener i demokratiet.

  2. Vi uttrykker vår støtte til de russiske kunstnere og ledere av kulturinstitusjoner som våger å vise sin avsky og tar avstand til Putin-regimets overgrep på Ukraina.

  3. Ved bruk av boikott (kansellering, utestengelse) skal vi alltid vurdere om boikotten rammer Russlands regime, dvs. de som er ansvarlige for brudd på folkeretten og som står bak invasjonen av en fri og uavhengig nasjon. Vi skal også alltid vurdere om boikotten utilsiktet kan ramme eller stilne uavhengige, alternative stemmer.

  4. Alt samarbeid, både av kunstnerisk og finansiell karakter, med statsfinansierte russiske kunst- og kulturinstitusjoner fryses eller avvikles dersom samarbeidet kan bidra til å legitimere det russiske
    regimets ulovlige handlinger.

  5. Vi tar ikke til orde for boikott av enkeltkunstnere som livnærer seg av sitt kunstneriske virke uavhengig av den russiske stat, så lenge utøveren ikke aktivt representerer Russland eller russiske interesser.

  6. Kunst- og kulturfeltet forvalter en stor kanon av historiske verker skapt i eller rundt Russland, være seg musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst etc. Vi anbefaler ikke boikott av denne kulturarven, på samme måte som vi heller ikke boikotter andre historiske verk skapt av kunstnere som har levd i andre land i en annen tid. Vi anbefaler likevel at nåtidens situasjon i Russland og Ukraina bør adresseres i kommunikasjon med publikum.

Styret i Norsk teater- og orkesterforening

Boycotting Principles for Theatres and Orchestras

Norwegian theatres and orchestras condemn Russia’s invasion of Ukraine and hold the Russian government responsible for the breaches of basic international law and the human suffering which their actions have caused.

Arts and cultural institutions in Norway are international organisations with employees from many different countries. As employers we must look after all our colleagues and ensure good, safe working conditions for everyone.

1. The freedom of arts and culture is, together with a free press and free elections, fundamental to democracy.

2. We stand with Russian artists and leaders of cultural institutions who dare to voice their disgust and who distance themselves from the Putin regime’s aggression against Ukraine.

3. When we apply boycotts (cancellations, exclusions) we will always seek to establish that the boycott penalises the Russian regime, i.e., those who are responsible for breaching international law and enabling the invasion of a free, independent nation. We will always consider whether such a boycott might inadvertently penalise or silence independent, dissenting voices.

4. All collaboration, both artistic and financial, with state-financed Russian arts and cultural institutions will be suspended or cancelled if it risks legitimising the Russian regime’s unlawful actions.

5. We do not advocate boycotts of individual artists whose livelihoods depend on artistic activity they pursue independently of the Russian state, provided that the performer or practitioner concerned does not actively represent Russia or Russian interests.

6. Arts and cultural institutions are the custodians of a large canon of historical works created in or around Russia – in the fields of music, theatre, literature, visual arts etc. We do not recommend boycotts of this cultural heritage, just as we do not boycott other historical works based on when and where they were created. We do recommend, however, addressing the current situation in Russia and Ukraine in our communication with audiences.

The board of directors, Association of Norwegian Theatres and Orchestras

Oversatt av Jane-Eve Straughton.

For mer informasjon og ytterligere uttalelser, kontakt:
Morten Gjelten, direktør NTO
Mob.: 901 25 720, morten(a)nto.no